delivery terug

 

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Bestel vóór 16u en uw bestelling wordt reeds de volgende dag geleverd. (mits voorradig)
Voor bestellingen tot € 50 betaalt u € 12 transportkosten, van € 51 tot en met € 200 betaalt u slechts € 8,95
Bestellingen vanaf € 201 (excl. 21% btw) worden steeds gratis geleverd!
(deze prijzen zijn geldig voor leveringen in België)

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Voor de 2 eerste bestellingen vragen wij steeds een vooruitbetaling.
Daarna wordt de betalingstermijn bepaald NA goedkeuring van het dossier.


1. TEGENSTELBAARHEID
De bepalingen van onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze aanbiedingen of van iedere afgesloten
verkoopsovereenkomst. De koper wordt geacht er kennis van te hebben genomen en alle clausules ervan te hebben aanvaard, zelfs
indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, en behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
Behoudens andersluidend beding worden onze aanbiedingen gedaan zonder verbintenis. Zij verbinden ons enkel in de mate waarin wij
ze schriftelijk hebben bevestigd of indien wij er gevolg aan geven door verzending van koopwaar en van de factuur. Al onze prijzen zijn
onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande melding.

3. LEVERINGSTERMIJN
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijk beding, zijn onze leveringstermijnen slechts gegeven ter indicatieve titel. Geen enkele vertraging
kan aanleiding geven tot om het even welke schadevergoeding of tot de ontbinding van de bestelling. De koper is ertoe gehouden een
bestelling geleverd in meerdere verzendingen te aanvaarden.

4. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID
Voor het gebruik van onze producten, zal de koper zich ervan dienen te vergewissen dat zij overeenstemmen met het gebruik waartoe
zij bestemd zijn. De verkoper waarborgt niet het gebruik van het product dat afwijkt van datgene dat redelijkerwijze voorzienbaar is,
rekening houdend met de eigenschappen ervan, noch het slechte gebruik ervan. De betwistingen met betrekking tot onze leveringen
zijn slechts ontvankelijk indien zij bij geschrift worden geformuleerd, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de koopwaar. Na
deze termijn, worden onze leveringen, geacht definitief te zijn aanvaard, hetgeen iedere mogelijke betwisting achteraf uitsluit.

5. INLICHTINGEN EN RAADGEVINGEN
De inlichtingen en technische raadgevingen die wij met betrekking tot onze producten verstrekken, worden gegeven zonder verbintenis
van onzentwege en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

6. LEGE VERPAKKINGEN
Alle verpakkingen blijven onze eigendom. Zij moeten worden teruggegeven aan de vervoerder die hierom verzoekt volgens onze
richtlijnen.

7. BETALINGEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens schriftelijk andersluidend beding. In geval van niet-betaling op hun vervaldag,
brengen zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op rato van 12% per jaar, Bovendien zullen zij van rechtswege en
zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een jaarlijks percentage van 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een
minimum van 100,00 EURO, onafgezien nog van de werkelijk geleden schade. Deze vergoeding bestemd om onze bijkomende
organisatiekosten te dekken (bureau • secretariaat) is vanaf heden vrij door onze cliënten aanvaard. Bij ontstentenis van betaling op
de vervaldag van een factuur is de verkoper tevens gemachtigd om al

 

 

 

Winkelwagen
 geen items   |   € 0,00
Klanten login
Bestel via productcode
Code Aantal
Onze winnende formule is simpel
kwaliteitsproducten
+ scherpe prijzen
+ levering volgende dag
+ levering op factuur
= Uw Voordeel !